REGULAMIN PARKINGU 

KARCZMY WIEJSKIEJ W JANKOWICACH

§1

1. Niniejszy Regulamin Parkingu zwany dalej Regulaminem określa szczegółowe zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z Parkingu oraz dróg dojazdowych (wewnętrznych) do lokalu Karczma Wiejska, zarządzanego przez Venita Dystrybucja Epart 43-215 Jankowice, ul. Żubrów 112.

2. Przez Parking rozumie się teren parkingowy przy Karczmie Wiejskiej ul. Żubrów 112B, 43-215 Jankowice

3. Przez Użytkownika w rozumieniu niniejszego regulaminu rozumie się osobę fizyczną będącą klientem lokalu Karczma Wiejska i faktycznie korzystającą z Parkingu i dróg dojazdowych (wewnętrznych) do Karczmy Wiejskiej lub właściciela pojazdu zaparkowanego na Parkingu albo drogach dojazdowych (wewnętrznych),  bądź w innych miejscach do tego nie przeznaczonych. W razie braku możliwości ustalenia tożsamości kierującego pojazdem, za Użytkownika uważa się w szczególności osobę kierującą pojazdem w chwili wyjazdu z Parkingu bądź osobę fizyczną lub prawną będącą właścicielem pojazdu lub posiadaczem pojazdu na podstawie umów cywilnoprawnych. 

4. Miejscem parkingowym jest wydzielona powierzchnia na terenie Parkingu przeznaczona na parkowanie pojazdu.

5. Przez wjazd na teren Parkingu oraz dróg dojazdowych (wewnętrznych) do Karczmy Wiejskiej Użytkownik wyraża zgodę na zasady i  warunki  korzystania z Parkingu określone w Regulaminie i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. 

§2

Ustala się następujące zasady korzystania z Parkingu:

1. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla klientów lokalu Karczma Wiejska, wyłącznie w godzinach otwarcia lokalu. Godziny otwarcia zamieszczone są na stronie internetowej www.karczmawiejska.pl.

2. W przypadku chęci pozostawienia przez Użytkownika samochodu na ternie Parkingu po godzinach pracy lokalu dopuszcza się taką możliwość wyłącznie w sytuacji, w której Użytkownik jest uczestnikiem imprezy okolicznościowej organizowanej w lokalu oraz wyłącznie po wcześniejszym poinformowaniu Zarządcy o chęci pozostawienia samochodu z ustaleniem warunków odbioru. Samochód należy odebrać niezwłocznie w dniu po imprezie oraz nie później niż przed godziną ponowego otwarcia restauracji. Godziny otwarcia zamieszczone są na stronie internetowej www.karczmawiejska.pl.

3. W przypadku niedostosowania się do ustaleń Regulaminu i nieobderania samochodu po imprezie okolicznościowej w dniu nastęnym przed otwarciem lokalu zostanie naliczona opłata parkigowa wynosząca 100 zł za każdą dobę, w której samochód pozostaje na parkingu.

4. W przypadku pozostawienia samochodu na parkingu bez wcześniejszych ustaleń i poinformowania Zarządcy, Zarządzca ma prawo naliczyć opłatę parkingową w wysokości 50 zł za każdą godzinę, w której samochód znajduje się na parkingu.

5. Miejsca parkingowe przeznaczone są wyłącznie dla samochodów osobowych. 

6. Użytkownicy uprawnieni są do parkowania pojazdów w miejscach do tego przeznaczonych z wyjątkiem miejsc oznaczonych przez Zarządcę jako zarezerwowane.

7. Parkowanie autobusów jest dozwolone tylko dla autobusów będących środkiem transportu członków zorganizowanych wycieczek, które to wycieczki są ustalane z wyprzedzeniem.

8. Zabroniony jest wjazd na teren Parkingu oraz dróg dojazdowych (wewnętrznych) pojazdów dostawczych oraz przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne podobne materiały i substancje mogące stworzyć zagrożenia dla osób i mienia, za wyjątkiem pojazdów, którymi Zarządca udzielił zgody na takie parkowanie. Użytkownik, który nie zastosuje się do zakazu,  w przypadku konieczności podjęcia działań przez upoważnione służby, zostanie obciążony ich kosztami.

9. Zarządca może w szczególnie uzasadnionych wypadkach podjąć decyzję o okresowym wyłączeniu Parkingu lub jego części z użytkowania.

10. Zarządca upoważniony jest do usunięcia pojazdu z Parkingu w razie zaistnienie nagłego i uzasadnionego zagrożenia.

§3

1. Parking nie jest parkingiem strzeżonym ani dozorowanym. 

2. Wyłącza się odpowiedzialność Zarządcy z tytułu szkód komunikacyjnych i parkingowych, dotyczących pojazdów lub osób korzystających z Parkingu. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia bądź utratę pojazdu pozostawionego na terenie Parkingu a także za uszkodzenie lub utratę rzeczy pozostawionych w pojeździe i jego wyposażenia oraz za szkody na osobie lub w mieniu osób korzystających z Parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych, wyrządzone przez inne osoby, a także spowodowane działaniem Użytkownika i siły wyższej.

3. Wszelkie uszkodzenia pojazdów, a w szczególności powstałe podczas manewrowania, należy niezwłocznie zgłaszać w Karczmie Wiejskiej  oraz Policji. 

4. W przypadku uzyskania informacji o mającym miejsce na terenie Parkingu lub dróg dojazdowych (wewnętrznych) kolizji lub wypadku, w których ucierpiały inne osoby należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować pogotowie ratunkowe oraz obsługę Karczmy Wiejskiej.

5. W przypadku kolizji drogowej i wypadków drogowych powstałych na terenie Parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych obowiązują przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności określone w ustawie z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (t. j., Dz. U. z 2005r. Nr 108, póz. 908 z późniejszymi zmianami). 

 

 

§4

1. Użytkownik pozostawiając pojazd na Parkingu jest obowiązany wyłączyć silnik pojazdu, zabezpieczyć go przed użyciem  przez osoby trzecie, wyłączyć pozostawione w pojeździe urządzenia radiofoniczne, zamknąć okna, drzwi i bagażnik oraz zabezpieczyć właściwe działanie systemów alarmowych zainstalowanych w pojeździe tak, aby sygnał alarmowy włączał się wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Użytkownik we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą

2. Użytkownik na terenie Parkingu oraz dróg dojazdowych (wewnętrznych) obowiązany jest: 

a. Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 108, póz. 908 z późniejszymi zmianami), w tym stosować się do  znaków drogowych oraz postanowień niniejszego regulaminu,

b. poruszać się z prędkością nie większą niż 5 km/h,

c. zachować szczególną ostrożność, w szczególności podczas parkowania i wykonywania pojazdem innych manewrów oraz ustawić pojazd na miejscu parkingowym wyznaczonym liniami, bez ich zasłaniania,

d. podporządkować się poleceniom Zarządcy oraz innych uprawnionych osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w zakresie ruchu na Parkingu. 

3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zarządcy, bądź innym Użytkownikom, w związku z pozostawieniem pojazdu na terenie parkingu, dróg dojazdowych (wewnętrznych) do Karczmy Wiejskiej, a także na terenie miejsc nie przeznaczonych do parkowania.

 

§5

1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.karczmawiejska.pl 

2. Ewentualne skargi i wnioski należy kierować na adres e-mail: piotr@epart.eu .

3. Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu poprzez zamieszczenie zmiany na stronie internetowej www.karczmawiejska.pl

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje kierownictwo Venita Dystrybucja Epart.